สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)

วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพะเยาและภาคีเค […]

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศ จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนารวมถึงบริบทสำคัญใหม่เกี่ยวกับการศึกษา และจัดทำแผนปฎิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2569

วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธ […]

การพัฒนารองศึกษาธิการจังหวัดและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษา […]