สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ลงพื้นที่ออกนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อำเภอจุน อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยมี ศน.ศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นางสาวปรินทร์ญาดา อ่อนคง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวอลิสา กุลณวิทย์ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ และนายชัยณรงค์ สะเทือนไพร พนักงานจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ออกนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการ สอนในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ สกร.อำเภอจุน สกร.อำเภอปงและ สกร.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ