สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

แผน SDG4 | เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน

แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ