สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เผยแพร่งานวิจัยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา

ชื่องานวิจัย แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา

หน่วยงานที่ทำวิจัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ