สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานประเมินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน โดย นายนเรศ อภัยรุน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ