สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา

คณะผู้วิจัย

  1. นางสาวคัชรินทร์ มหาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

  1. นางสาวปาลิตา สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ