สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เสริมสร้างความสามารถ ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวไฮสโคป เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัยในจังหวัดพะเยา

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เสริมสร้างความสามารถ
ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวไฮสโคป เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัยในจังหวัดพะเยา

ผู้วิจัย นางสาวปาริตา สุขสำราญ      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวคัชรินทร์ มหาวงศ์      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ