สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาครู สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา

การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาครู

สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดพะเยา

ผู้วิจัย พรจรรย์ พัชรมณี

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ