สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

เผยแพร่งานวิจัย

รายงานประเมินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน โดย นายนเรศ อภัยรุน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา

Read More »

คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดย นางสาวนวรัตน์ สุทธิแก้ว พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Read More »

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ