สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567