สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) จังหวัดพะเยา พ.ศ.2566 -2570

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ