สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) จังหวัดพะเยา พ.ศ.2566 -2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2567)