สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมประชุมการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ