สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ลงเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 4 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นำคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด คณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา แม่บ้านมหาดไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเพื่อติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ดังนี้ 1.นางสาวธมนวรรณ การะวัน 2.เด็กชายเฉลิมวงศ์ แก้วนา 3.นางสาวกนกพิชญ์ อุปะละ 4.นางสาวมารีย์อัล แก้วตา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ