สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ลงเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 6 ราย

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา นำทีมคณะกรรมการ ฯ ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา แม่บ้านมหาดไทย สำนักงานจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังหวัดพะเยา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1ลงเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ดังนี้ 1. ด.ช.ภาณุวิชญ์ อินต๊ะยศ 2. ด.ญ.กุลจิฬาภัคฐ์ อินต๊ะยศ 3. นายพีรพัฒน์ คุณฟู 4. เด็กหญิงหทัยรัตน์ ไกรสร 5. น.ส.ภัครมัย เสมอเชื้อ 6. น.ส.เบญจพร กันทา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ