สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ระดับจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 – 3 เมษายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 คณะครู ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ระดับจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ณ บ้านนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนฯ โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อความยั่งยืน จากมหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ