สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาววันทนีย์ โนวิชัย นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ