สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในจังหวัดพะเยา (สถานศึกษาเอกชน) ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินกิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในจังหวัดพะเยา (สถานศึกษาเอกชน) ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านเอกสารและเชิงประจักษ์ของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินฯ เป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับเงิน ปีการศึกษา 2566” ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ และสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินฯ เป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2566” ณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ