สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดประชุมชี้แจง กรอบแนวทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดพะเยา

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ประชุม เตรียมความพร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการจัดประชุมชี้แจง กรอบแนวทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดพะเยา และการลงพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาดูงาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566  

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ