สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน

การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพะเยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพะเยา เพื่อจัดทำแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ