สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อทบทวนสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2567) และร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนการขัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) ของจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566 – 2570) ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ