สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การอบรมขยายผลวิทยากรและผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขยายผลวิทยากรและผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา