สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การพัฒนารองศึกษาธิการจังหวัดและผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายวิชัย แสงอาคม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายสุรศักดิ์ กัลยาธิ นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้ารับการพัฒนารองศึกษาธิการจังหวัดและผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม