สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ : เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตที่ดี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ : เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตที่ดี ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ในการนี้ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะยา มอบหมายให้ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวชัน กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ