สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อความยั่งยืนเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อความยั่งยืนเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ2567 ในการพัฒนากลไกและเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นที่พะเยา เพื่อความยั่งยืนระหว่างภาคีเครือข่ายภาควิชาการ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน และสร้างกลไกพัฒนาฐานข้อมูลที่เหมาะสม กับคณะทำงานในการดูแลช่วยเหลือเด็ก/เยาวชนจังหวัดพะเยา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ