สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระดับต่ำกว่ากรม)

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระดับต่ำกว่ากรม) ในการนี้ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ