สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอจังหวัดพะเยา

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยาเพื่อรับทราบกำหนดการและแนวทางการปฏิบัติในการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมพิจารณาและกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาจังหวัดพะเยา ตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ