สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2566

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกรรมการดำเนินการประชุม ฯ และ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะยา

โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้

1. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)

2. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)

3. แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา

4 .การแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2567

5. รายชื่อผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ในการดำเนินการหาความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 แห่ง

7. รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 แห่ง

8. แก้ไขเเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ การนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา “ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมภาษาภาษาจีน โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ไร้มลพิษ ส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยนักเรียนอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม”

มอบเกียรติบัตร หน่วยงานนำร่องที่มีความทุ่มเทและมุ่งมั่น ในการที่จะพัฒนาศักยภาพกำลังคน (เพื่อการมีงานทำ) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   พ.ศ.2566-2570 สู่การปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 16มอบเกียรติบัตรหน่วยงานนำร่องที่มีความทุ่มเทและมุ่งมั่น     ในการที่จะพัฒนาศักยภาพกำลังคน (เพื่อการมีงานทำ)  จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา และ3. เครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจเข้มแข็ง ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

มอบโล่รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปะจำปี พ.ศ.2566 มีสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการคัดเลือก เข้ารับรางวัล จำนวน 2 แห่ง คือ 1. รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ คือ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และ 2. รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา)  คือ โรงเรียนบ้านร่องห้า  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ