สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา