สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน การประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการพิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญและสรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านความเห็นชอบระดับภาค ร่วมกับประธานกรรมการระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ครั้งที่ 1/2567 โดยดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ