สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) ครั้งที่ 1 / 2567

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) ครั้งที่ 1 / 2567 ร่วมหารือกันในการติดตาม ช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนอายุ 3-18 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษาของจังหวัดพะเยา จำนวน 3,013 คน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มติที่ประชุมเห็นชอบร่างแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) ระดับจังหวัด เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพิจารณาลงนาม