สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา o๙.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประธานเปิดการอบรมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ และสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ