สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

พันธกิจ

พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสม ตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่


 

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ