สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

สื่อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดพะเยา

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา

แผนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) ของจังหวัดพะเยา

การดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาภาคเหนือตอนบน 2

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ