สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้าง
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 : Q&A
O9 : Social Network
O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การให้บริการ

O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
O18 : E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ 
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

นโบาย No Gift Policy

O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนป้องกันการทุจริต

O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ