สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

เพื่อให้นโยบายบริหารบุคคลและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เกิดการขับเคลื่อนการอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีกรอบและแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากรถือปฏิบัติ และในส่วนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้น ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กิจกรรมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี และกิจกรรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลาการภายในสำนักงาน เพื่อให้บุคลากร มีการสร้างจิตสำนึก สร้างพลังร่วมแห่งการทำงานเป็นทีม สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาตนเอง กระบวนการทำงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพตลอดจนเสริมสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ