สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรสำคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนภารกิจของให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีกรอบและแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ