สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ