สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานประเมินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน โดย นายนเรศ อภัยรุน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการ […]

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เสริมสร้างความสามารถ ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวไฮสโคป เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัยในจังหวัดพะเยา

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เสริมสร้างความสามารถในการจัดป […]

คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดย นางสาวนวรัตน์ สุทธิแก้ว พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการดำเนินงาน […]

การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาครู สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา

การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาครู สู่การยกระ […]