สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา

แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารห้องประชุม

บัญชีปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4,ปร.5, ปร.6)

ขอบเขตของงาน (TOR)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ