สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ราคากลาง

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ