สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)

ราคากลาง

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ