สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ และเอกสารประกวดราคา

แบบรูปรายการ

บัญชีปริมาณงานและราคา (ปร.4, ปร.5, ปร6)

ขอบเขตของงาน (TOR)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ