สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา

แบบรูปรายการงานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม

บัญชีปริมาณงานและราคา (ปร.4, ปร.5, ปร6)

ขอบเขตของงาน (TOR)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ