สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)