สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด

รับสมัคร อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ

คุณสมบัติผู้รับสมัคร

1. เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

2. เป็นผู้ที่สมัครใจ มีจิตอาสา เสียสละ และมีความพร้อมที่จะช่วยงานด้านการศึกษา ครูสอนอาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ/อาชีพเสริม ในพื้นที่จังหวัด

3.เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ/คณะกรรมการสถานศึกษา มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) หรือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอาสาสมัครจากหน่วยงานอื่น เช่น กศน. อพม. อสม. อปพร. กอ.รมน. ฯลฯ

โครงการมีกำหนดการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซด์ volunteers.moe.go.th หรือ www.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ในเวลาราชการ

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผอ.วิชัย แสงอาคม 081-9808197 นางเพียรทอง เวียงนาค 096-0523348

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ