สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ผู้บริหาร ศธจ.พะเยา

นางสาวประไพพร อุทธิยา

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

นางธิดา ขันดาวงศ์

รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

บอร์ดประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการและผลการดำเนินงาน

ข่าวประกาศ - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เผยแพร่งานวิจัย

รายงานประเมินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน โดย นายนเรศ อภัยรุน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา
Read More »
คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดย นางสาวนวรัตน์ สุทธิแก้ว พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Read More »

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สถานศึกษาสีขาว คลิ้กที่นี่

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)

วันที่ 17 – 18 กรกฎ

Read More »

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Processing….

การขับเคลื่อนจริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Processing….

การขับเคลื่อนจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Processing….

หน่วยงานทางการศึกษา